více informací
Zpět

Výchovné a kariérové poradenství pro ZŠ

Výchovný poradce

Mgr. Petra Strnadová
 
E-mail: strnadova@zsmshornijiretin.cz

 Konzultační hodiny: Pondělí 8:30 - 9:30 (jiný termín po dohodě)

 

Kariérový poradce

Ing. Zuzana Ozaňáková
 
E-mail: ozanakova@zsmshornijiretin.cz

 Konzultační hodiny: Úterý 10:00 – 12:00 (jiný termín po dohodě)

Metodik prevence

Jiřina Hraníčková
 
E-mail: hranickova@zsmshornijiretin.cz

 Konzultační hodiny: Úterý 11:00 – 12:00 (jiný termín po dohodě)

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024 se mění takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 12. dubna 2024
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 16. dubna 2024

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 15. dubna 2024
 •  pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 17. dubna 2024

! Využití náhradního termínu: Jestliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro všechny obory vzdělání na 29. dubna 2024

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro všechny obory vzdělání na 30. dubna 2024
Přihláška na střední školu

 • V prvním kole přijímacího řízení lze podat maximálně dvě přihlášky (na dvě různé školy nebo na dva různé obory na jedné škole)
 • Přihlášky vytištěné ze systému Edupage a potvrzené podpisem ředitelky školy obdrží žák na naší základní škole
 • Na přihlášce je nutný podpis zákonného zástupce i podpis žáka
 • Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání není potřeba u všech oborů – sami si musíte zjistit, zda je vaše zvolená střední škola vyžaduje
 • Zákonný zástupce doručí přihlášku řediteli střední školy nejpozději do 20. února, do oboru s talentovou zkouškou nejpozději do 30. listopadu


Obecné informace

 • Talentové zkoušky se konají v lednu.
 • Žák, který se z vážných důvodů nedostavil k přijímací zkoušce, musí být nejpozději do 3 dnů písemně omluven u ředitele střední školy, pak koná zkoušku v náhradním termínu
 • Školy, kde se nekoná jednotná přijímací zkouška, rozhodnutí o (ne)přijetí oznámí v termínu od........

 

Další kola přijímacího řízení

-          Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podat přihlášku ke vzdělávání – stanoví ředitel střední školy.

-          V těchto kolech není omezen počet přihlášek.

Odvolání

-          Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení uchazeč může podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek

-          Zápisový lístek potvrzuje úmysl žáka vzdělávat se v dané střední škole

-          Zákonný zástupce žáka obdrží jeden zápisový lístek na základní škole nejpozději do 15. března

-          Zákonný zástupce potvrdí úmysl vzdělávat své dítě na dané škole tím, že odevzdá zápisový lístek řediteli střední školy – nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí

-          Neodevzdá-li zápisový lístek řediteli střední školy v daném termínu, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí – na toto místo bude přijat jiný žák

-          Zápisový lístek může být uplatněn jen jednou – nelze ho vzít zpět, to neplatí v případě, že žák chce uplatnit lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

POZOR !!

Od školního roku 2016/2017 dochází ke změně – jednotné přijímací zkoušky budou vykonávat všichni žáci hlásící se na maturitní obory v celé ČR.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Realizátor plošných přijímacích testů je CERMAT.

Užitečné odkazy:

www.cermat.cz

www.uiv.cz

www.msmt.cz

www.scio.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.stredniskoly.cz