Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 více informací
Zpět

Žákovský parlament

 

Školní parlament napomáhá žákům podílet se na chodu školy, přebírat zodpovědnost za vlastní vzdělání a vyjádřit tvůj názor nad fungováním školy. Členy parlamentu jsou zástupci 3. - 9. tříd, kteří jsou voleni vždy na začátku školního roku na první třídnické hodině. Žáci zastupující své třídy se pravidelně scházejí minimálně jednou měsíčně za účelem předání návrhů a připomínek svých spolužáků k fungování školy a jejímu prostředí, ke vzdělání a vzájemnému soužití mezi žáky a učiteli. Společně se s koordinátorem školního parlamentu snaží najít řešení na všechny nedostatky se kterými na školní parlament dorazí. Snahou koordinátora je naučit žáky vést smysluplné diskuse, správně a přesně vyjádřit názor na jakoukoli situaci, a hlavně nacházet řešení na všechny problémy a nedostatky. Školní parlament si vždy na prvním setkání volí svého předsedu, bez ohledu na věk, svého zapisovatele a zástupce 1. a 2. třídy, protože i ti nejmenší mají právo vyjádřit se k dění ve škole. Po každém setkání se předseda společně s koordinátorem sejdou s vedením školy a snaží se společně vyřešit všechny návrhy a připomínky probrané na schůzce.

 

Stanovy školního parlamentu

 1. Členové školního parlamentu se volí na první třídnické hodině v daném školním roce. Z řad žáků 3. - 9. třídy.
 2. Zástupci tříd jsou voleni na jeden školní rok.
 3. V případě neplnění povinností mohou být odvoláni a nahrazeni jiným zástupcem třídy.
 4. Koordinátorem školního parlamentu je jeden z učitelů, pověřený vedením školy.
 5. Školní parlament svolává koordinátor školního parlamentu minimálně jednou měsíčně nebo dle potřeby na žádost členů školního parlamentu.
 6. Z každého zasedání školního parlamentu je proveden zápis.
 7. Zástupci každé třídy jsou povinni informovat své spolužáky o průběhu jednání, o projednaných problémech a možnostmi jejich řešení.
 8. Jednání školního parlamentu se může zúčastnit jakýkoli žák či učitel školy.

Pravidla chování ve školním parlamentu

 1. Respektujeme názory všech zúčastněných zástupců tříd, a to i těch nejmenších.
 2. Navzájem si nasloucháme, neurážíme se, nepoužíváme vulgární výrazy a nezesměšňujeme.
 3. Spolupracujeme v týmu na zlepšení chodu školy.

Povinnosti členů školního parlamentu

 1. Zúčastňujeme se všech zasedání školního parlamentu, v případě, že se nemůže dostavit ani jeden zástupce z dané třídy najdou za sebe náhradu.
 2. Účastníme se všech diskusí a svou roli ve školním parlamentu bereme vážně.
 3. Všechny informace ze zasedání školního parlamentu pak předáme zbytku třídy.

Práva členů školního parlamentu

 1. Mám právo vyjádřit svůj názor k čemukoli týkající se školy.
 2. Mám právo se v případě nutnosti vzdát své pozice.
 3. Mám právo

 

 

 

Kompetence školního parlamentu

Školní parlament:

 1. může vznášet dotazy týkající se chodu školy,
 2. může podávat návrhy na zlepšení chodu školy a jejího vybavení,
 3. se podílí na školních akcí sloužících ke zviditelnění školy